[1]
ปุณโณทก พ. and แนบเกษร ช. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 118–129.