[1]
บุญวาศ ข., ทิพย์รัตน์ ว., สาราลักษณ์ ป., สุวรรณเวลา โ. and ประทุม ส. 2016. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 144–157.