[1]
เพชรมณีโชติ ข., หิมานันโต ศ. and ฟองเกิด ส. 2016. การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 158–169.