[1]
รุ่งเนย น., หงษ์ทอง ก., ดิษฐบรรจง เ., สีสว่าง จ. and ยอดทอง ด. 2016. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 170–181.