[1]
ชีวะสุทโธ ร. and หวานกระโทก ศ. 2016. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 182–195.