[1]
ฉายยิ่งเชี่ยว ก., อนุสรณ์ธีรกุล ส. and อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. 2016. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Nov. 2016), 196–207.