[1]
โภคพลากรณ์*ป., ชัยวิบูลย์ธรรม*ส. and ตันติตระกูล**ว. 2017. ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 27, 2 (Aug. 2017), 198-213.