(1)
ชูศรีอ.; ใจงามณ.; วงศ์วิเศษกุลศ.; สันประโคนป. Health Promotion for Preschool Aged Children Whose Age 2-5 Years-Old in Child Developmental Center at Khet Bang Phlat, Bangkok: Family Management. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2018, 28, 51-62.