(1)
เรืองสิทธิ์ว.; วงษ์ประเสริฐจ.; กุลประฑีปัญญาก. Process of Physical Activity Associated With Health Care Behaviors of Thai Elderly Systematic Revie. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2018, 28, 131-144.