(1)
ฟองเกิด ส.; ภู่กฤษณ ส. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2014, 23, 122-131.