(1)
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ก.; ชาวสวนศรีเจริญ ไ.; คงสนิท เ. Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2019, 29, 32-47.