(1)
แซ่เตียวส.; ทองมีขวัญท.; จันทวีเมืองว. ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2019, 29, 48-59.