(1)
สุรังษี ส.; เหลืองรัตนมาศ ล.; ภู่กฤษณา ส. Development of Life Skills Training Program to Promote Resilience Among Nursing Students. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2019, 29, 194-204.