(1)
ศิริพัน ศ.; ชูดำ ศ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal Care in Three Southern Border Provinces of Thailand. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2015, 25, 54-69.