(1)
ห้าวหาญ จ.; อินทองปาน อ. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2015, 25, 167-177.