(1)
เจียมอมรรัตน์ร.; อินทองปานอ. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. NJPH (วารสาร พ.ส.) 1, 22, 68-75.