(1)
ฟองเกิด ส.; อรัญคีรี อ. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 120-133.