(1)
อุบลวรรณ ก. โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 1-10.