(1)
เทอร์เนอร์ ก.; รักความสุข ส.; เรือนใจมั่น จ.; สุขเจริญ จ.; สุริยานิมิตรสุข ธ. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 128-141.