(1)
-, -. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร. NJPH (วารสาร พ.ส.) 1.