(1)
เทอร์เนอร์ ก.; เพ็ชรคง จ.; ห้าวหาญ จ.; มามาก น. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 13-26.