(1)
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ.; ชาวสวนศรีเจริญ ไ.; ดำทิพย์ ป. สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 52-65.