(1)
มีหาญพงษ์ ป.; งามขำ น.; มีสกุลถาวร ส. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 78-93.