(1)
ปุณโณทก พ.; แนบเกษร ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 118-129.