(1)
บุญวาศ ข.; ทิพย์รัตน์ ว.; สาราลักษณ์ ป.; สุวรรณเวลา โ.; ประทุม ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 144-157.