(1)
เพชรมณีโชติ ข.; หิมานันโต ศ.; ฟองเกิด ส. การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 158-169.