(1)
รุ่งเนย น.; หงษ์ทอง ก.; ดิษฐบรรจง เ.; สีสว่าง จ.; ยอดทอง ด. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 170-181.