(1)
ชีวะสุทโธ ร.; หวานกระโทก ศ. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 182-195.