(1)
ฉายยิ่งเชี่ยว ก.; อนุสรณ์ธีรกุล ส.; อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 196-207.