(1)
โภคพลากรณ์*ป.; ชัยวิบูลย์ธรรม*ส.; ตันติตระกูล**ว. ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2017, 27, 198-213.