ฟองเกิด ส., & ภู่กฤษณ ส. (2014). ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(3), 122–131. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635