แซ่เตียวส., ทองมีขวัญท., & จันทวีเมืองว. (2019). ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 29(1), 48-59. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187176