ห้าวหาญ จ., & อินทองปาน อ. (2015). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(1), 167–177. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250