เจียมอมรรัตน์ร., & อินทองปานอ. (1). การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 22(1), 68-75. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830