เขียววิมล ว., เจียมอมรรัตน์ ร., & อินทองปาน อ. (2013). ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 21(1), 96–105. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986