เทอร์เนอร์ ก., & เพ็ชรคง จ. (2016). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 1–15. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025