ฟองเกิด ส., & อรัญคีรี อ. (2016). ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 120–133. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333