เกตุอินทร์ ว., ศรียะศักดิ์ อ., & หงษ์ทอง ก. (2016). การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 176–187. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338