อุบลวรรณ ก. (2016). โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), 1–10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664