เทอร์เนอร์ ก., รักความสุข ส., เรือนใจมั่น จ., สุขเจริญ จ., & สุริยานิมิตรสุข ธ. (2016). สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), 128–141. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685