-, -. (1). แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70335