ธรรมกุล ด., & ศิริวัฒนกุล เ. (2016). กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 1–12. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382