เทอร์เนอร์ ก., เพ็ชรคง จ., ห้าวหาญ จ., & มามาก น. (2016). การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 13–26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384