ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ., & ดำทิพย์ ป. (2016). สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 52–65. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398