พุทธรักษา ล., ขำอยู่ อ., & ดาลลาส จ. ช. (2016). มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 66–77. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402