มีหาญพงษ์ ป., งามขำ น., & มีสกุลถาวร ส. (2016). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 78–93. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406