ปุริมายะตา ป., วิบูลชัย น., วงษาไฮ ถ., & วรามิตร ว. (2016). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 104–117. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410