ปุณโณทก พ., & แนบเกษร ช. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 118–129. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411