บุญวาศ ข., ทิพย์รัตน์ ว., สาราลักษณ์ ป., สุวรรณเวลา โ., & ประทุม ส. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 144–157. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425