เพชรมณีโชติ ข., หิมานันโต ศ., & ฟองเกิด ส. (2016). การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 158–169. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432